VERKOPING PER TENDER
EIENAAR: BEERENVALLEI FAMILY TRUST
PLAAS EIENDOMME - SUTHERLAND

Tenders word ingewag vir die verkoping van die volgende uiters gesogte plaas eiendom te
Sutherland as ‘n lopende saak:
A)   RESTANT GEDEELTE 2 (gedeelte van gedeelte 1) VAN DIE PLAAS KLEINBANK NOMMER 105

IN DIE KAROO HOOGLAND MUNISIPALITEIT
AFDELING SUTHERLAND
PROVINSIE NOORD-KAAP
Groot: 974,7862 Hektaar
GEHOU KRAGTENS TRANSPORTAKTE NOMMER T63081/2012

EN

B)    GEDEELTE 4 VAN DIE PLAAS APIUS KOP NOMMER 105

IN DIE KAROO HOOGLAND MUNISIPALITEIT
AFDELING SUTHERLAND
PROVINSIE NOORD-KAAP
Groot: 229,5506 Hektaar
GEHOU KRAGTENS TRANSPORTAKTE NOMMER T63081/2012
Bestaan uit: Bestaande ooste; 100 meatmaster ooie en 20 meatmaster ramme, 5 kampe,
3 boorgate en ‘n woonhuis met buitegeboue.

Besitsname: soos onderling ooreengekom.
Navrae en Besigtiging: Schalk Steyn, sel nr. 082 565 7031 / 023 342 8408
Sluitingsdatum: 3 AUGUSTUS om 16h00

Tenderdokumente tesame met volle besonderhede van eiendom verkrygbaar te :
e-pos: steynprok@mweb.co.za of by Steyn Prokureurs Ing. Durbanstraat 71, Worcester, 6850.

Tenders geldig vir 10 dae na die sluitingsdatum van 3 Augustus 2020 om 16h00 kan voorgelê word
as volg:
1. Per e-pos soos bovermeld
2. per pos soos bovermeld
3. per hand soos bovermeld

Die hoogste en/of enigste tender sal nie noodwendig aanvaar word nie.
Alle tenders sal vertroulik hanteer word en aan niemand openbaar word nie.

SALE BY TENDER
OWNER: BEERENVALLEI FAMILY TRUST
FARM PROPERTIES – SUTHERLAND


The following highly sought after farm properties in Sutherland are for sale as a running concern by
Tender:


A)   REMAINDER PORTION 2 (portion of portion 1) OF THE FARM KLEINBANK NUMBER 105

IN THE KAROO HOOGLAND MUNICIPALITY
DIVISION SUTHERLAND
PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE
Measuring: 974,7862 Hectares
HELD BY DEED OF TRANSFER NUMBER T63081/2012
AND


B) PORTION 4 OF THE FARM APIUS KOP NUMBER 105

IN THE KAROO HOOGLAND MUNICIPALITY
DIVISION SUTHERLAND
PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE
Measuring: 229,5506 Hectares
HELD BY DEED OF TRANSFER NUMBER T63081/2012

Comprising of: Existing crops and approximately 100 meatmaster ewes and 20 meatmaster rams; 5
camps, 3 boreholes and a comfortable fully equipped residence (with outbuildings)


Occupation : As per mutual agreement.
Enquiries : Schalk Steyn, Tel No: 082 565 7031 or 023 – 342 8408
Closing Date : 3 August 2020
Tender documents together with full details of improvements are available at/by:
e-mail: steynprok@mweb.co.za or at Steyn Attorneys Inc. 71 Durban Road, Worcester, 6850
Tel No: 023 – 342 8404, Fax No: 023 – 347 3222.

Tenders valid for 10 (ten) days after closing date of 3 August 2020 at 16H00 may be delivered in the
following manner:

1. Per e-mail at abovementioned address
2. Per post at abovementioned address
3. Per hand at abovementioned address

The highest and/or only tender received will not necessarily be accepted.
All tenders received will be kept highly confidential and no details thereof will be revealed.

Tender Application Documents

LUXURY LIFE STYLE LIVING: SUTHERLAND
MAIN HOUSE:

 • 5 Bedrooms
 • 3 bathrooms
 • Open plan Lounge, kitchen etc
 • Upmarket solar panel system that provides 24-hour electricity
 • Fully furnished and equipped

RONDAVEL

 • Fully furnished rondavel
 • Aga Stove, washing machine, tumble dryer
 • Storage

OUTSIDE BUILDINGS:

 • 2 SHEDS
 • 1 CHURCH 
 • FIRE PIT
 • PIZZA OVEN 

ALSO AVAILABLE ON TENDER: SITUATED IN HOSPITAL STREET, KAROO HOOGLAND MUNICIPALITY, DIVISION SUTHERLAND PROVINCE OF THE WESTERN CAPE:

1)  ERF 237 SUTHERLAND

IN THE KAROO HOOGLAND MUNICIPALITY

DIVISION SUTHERLAND

PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE

Measuring 2130 Sqm

            AND/OR

2) ERF 238 SUTHERLAND

IN THE KAROO HOOGLAND MUNICIPALITY

DIVISION SUTHERLAND

PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE

Measuring 2141 Sqm

            AND / OR

3) ERF 239 SUTHERLAND

IN THE KAROO HOOGLAND MUNICIPALITY

DIVISION SUTHERLAND

PROVINCE OF THE NORTHERN CAPE

Measuring 2130 Sqm

 

Email  steynprok@mweb.co.za if interested.